laravel

پلتفرم Laravel

(Laravel Platform)

پیکربندی https

برای آن که مطمئن شوید لاراول از https برای نمایش تصاویر و سایر asset ها استفاده می‌کند، می‌توانید تکه کد زیر را به فایل app/Providers/AppServiceProvider.php داخل متد boot() اضافه کنید:

if($this->app->environment('production')) {
    \URL::forceScheme('https');
}

کد بالا به سادگی چک می‌کند که اگر متغیر APP_ENV برابر production باشد، لاراول حتما از https برای نمایش تصاویر و سایر asset ها استفاده کند. این متغیر به صورت پیش‌فرض برابر production است، مگر این که از بخش متغیرهای لیارا مقدار آن را تغییر داده باشید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;