ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

فهرست عناوین:

در صورتی که با هر گونه ابهامی در استفاده از API مواجه شدید، از طریق تیکت با پشتیبانی لیارا ارتباط بگیرید.


ایجاد برنامه

POST/v1/projects
ورودی‌ها
BODY
namenode-app
planIDir-small
platformnode


حذف برنامه

DELETE/v1/projects/{app-name}
ورودی‌ها
URL
app-nameنام برنامه


روشن کردن برنامه

POST/v1/projects/{app-name}/actions/scale
ورودی‌ها
URL
app-nameنام برنامه
BODY
scale1


خاموش کردن برنامه

POST/v1/projects/{app-name}/actions/scale
ورودی‌ها
URL
app-nameنام برنامه
BODY
scale0


ری‌استارت کردن برنامه

POST/v1/projects/{app-name}/actions/restart


به‌روزرسانی متغیرهای برنامه

POST/v1/projects/update-envs
ورودی‌ها
BODY
projectapp-name
variables[ { "key": "APP_DB_HOST", "value": "app-db:3306" }, { "key": "APP_DB_USER", "value": "root" } ]


تغییر اندازه برنامه

POST/v1/projects/{app-name}/resize
ورودی‌ها
URL
app-nameنام برنامه
BODY
planIDir-standard


دریافت مشخصات یک برنامه مشخص

GET/v1/projects/{app-name}
ورودی‌ها
URL
app-nameنام برنامه


دریافت مشخصات تمام برنامه‌ها

GET/v1/projects