ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

فهرست عناوین:

در صورتی که با هر گونه ابهامی در استفاده از API مواجه شدید، از طریق تیکت با پشتیبانی لیارا ارتباط بگیرید.


راه‌اندازی دیتابیس

POST/v1/databases
ورودی‌ها
BODY
hostnamemysql-db
publicNetworktrue
planIDir-small
typemysql
version8.0


حذف دیتابیس

DELETE/v1/projects/{database-id}
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس


روشن کردن دیتابیس

POST/v1/projects/{database-id}/actions/scale
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس
BODY
scale1


خاموش کردن دیتابیس

POST/v1/projects/{database-id}/actions/scale
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس
BODY
scale0


تغییر اندازه دیتابیس

POST/v1/databases/{database-id}/resize
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس
BODY
diskfalse
planIDir-standard


ایجاد فایل پشتیبان

POST/v1/databases/{database-id}/backups
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس


لیست تمام فایل‌های پشتیبان

GET/v1/databases/{database-id}/backups


دریافت فایل پشتیبان

POST/v1/databases/{database-id}/backups/{backups-name}/download
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس
backups-nameنام فایل پشتیبان


دریافت مشخصات یک دیتابیس مشخص

GET/v1/databases/{database-id}
ورودی‌ها
URL
database-idشناسه دیتابیس


دریافت مشخصات تمام دیتابیس‌ها

GET/v1/databases