فهرست عناوین:افزودن دامنه

POST/v1/domains
ورودی‌ها
BODY
typePROJECT
namemy-domain.ir


حذف دامنه

DELETE/v1/domains/{domain-id}
ورودی‌ها
URL
domain-idشناسه دامنه


دریافت مشخصات یک دامنه

GET/v1/domains/{domain-name}
ورودی‌ها
URL
domain-nameنام دامنه


اتصال دامنه به یک برنامه مشخص

POST/v1/domains/set-project
ورودی‌ها
BODY
projectID60fe7f251e7b5f00114c77b1
domainID60fe86b11e7b5f00114c7878


صدور گواهی SSL

POST/v1/domains/provision-ssl-certs
ورودی‌ها
BODY
domainmy-domain.ir


غیرفعال کردن گواهی SSL

POST/v1/domains/{domain-id}/ssl/disable
ورودی‌ها
URL
domain-idشناسه دامنه


مشاهده‌ی تمام دامنه‌ها

GET/v1/domains


;