دیسک‌ها

(Disks)

درباره دیسک‌ها

فایل سیستم برنامه‌های لیارا، Read-Only است. به عبارتی، بعد از عملیات استقرار، امکان ذخیره‌سازی فایل‌های جدید در کنار فایل‌های پروژه، وجود ندارد. لیارا امکانی با عنوان «دیسک» دارد که می‌تواند فایل‌های درون پوشه‌هایی که شما آن‌ها را مشخص می‌کنید را نگه‌داری کند.

برای مثال ممکن است یک پوشه با نامuploadsداشته باشید که می‌توانید آن را به عنوان دیسک تعریف کرده و دیگر نگران از بین رفتن فایل‌های درون این پوشه نباشید. در برنامه‌هایی که از Laravel به عنوان فریم‌ورک استفاده می‌کنید، ممکن است که پوشه‌یstorageرا به عنوان دیسک تعریف کنید. به همین ترتیب، در برنامه‌های جنگو پوشه‌یmediaرا و متناسب با ساختار برنامه‌ی‌تان، پوشه(های) دلخواه‌تان را به یک دیسک متصل کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;