angularjs

پلتفرم Angular

(Angular Platform)

استفاده‌ از فایل liara.json

شاید پرسیدن شناسه برنامه در هر استقرار برای شما جالب نباشد. برای رفع این موضوع می‌توانید از فایل‌ liara.json استفاده کنید.

کافیست وارد ریشه برنامه‌ی‌تان شده و یک فایل به نام liara.json با این محتوا ایجاد کنید:

{
  "platform": "angular",
  "app": "angular-starter"
}

در این فایل، پلتفرم و نام برنامه‌ی‌تان را مشخص می‌کنید. لیارا در هر بار اجرای دستور liara deploy ابتدا محتویات این فایل‌ را چک می‌کند و سپس عملیات استقرار را آغاز می‌کند. توجه داشته باشید مقدار app در مثال بالا تستی است و شما متناسب با شناسه برنامه‌ی‌تان باید آن را تغییر دهید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;