ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

angular

برنامه‌های Angular

(Angular Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

تنظیمات Nginx

استقرار برنامه‌های Angular توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای برنامه‌های Angular این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location / {
  index index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.html =404;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید:

location / {
  # ...
}
location /api {
  # ...
}
location /images {
  # ...
}