django

پلتفرم Django

(Django Platform)

ارسال ایمیل

برای استفاده از سرویس ایمیل در برنامه‌های Django باید پس از ایجاد سرویس ایمیل، اطلاعات دسترسی SMTP را طبق مستندات تنظیم متغیرها در تنظیمات برنامه اضافه کرده و از آن‌ها در فایل settings.py استفاده کنید.

EMAIL_BACKEND = ‘django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend’
EMAIL_HOST=smtp.liara.ir
EMAIL_PORT=587
EMAIL_HOST_USER=my-app
EMAIL_HOST_PASSWORD=87b9307a-dae9-410e-89a2-e77de60e4885
EMAIL_USE_TLS=True
توجه داشته باشید که مقادیر EMAIL_HOST_USER و EMAIL_HOST_PASSWORD در هر سرویس ایمیل ایجاد شده متفاوت است بنابراین باید آن‌ها را با مقادیر ارائه شده در تنظیمات سرویس ایمیل‌تان جایگزین کنید.

حال با تنظیم EMAIL_USE_TLS=Trueمی‌توانید بدون نگرانی در پروژه‌ی خود با استفاده از دسترسی SMTP سرویس ایمیل لیارا به‌صورت امن اقدام به ارسال ایمیل‌های تراکنشی کنید.

قابل ذکر است که مقدار from@example.com در قطعه کد زیر باید یکی از نشانی‌های اضافه شده در سرویس ایمیل باشد.
from django.core.mail import send_mail
send_mail('Subject here', 'Here is the message.', 'from@example.com', ['to@example.com'], fail_silently=False)

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مستندات Django مراجعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;