mongodb

دیتابیس MongoDB

(MongoDB Database)

بازیابی فایل پشتیبان با ابزار mongorestore

برای بازگردانی فایل پشتیبان در دیتابیس‌های MongoDB می‌توانید به‌شکل زیر از ابزار mongorestore استفاده کنید.

$ mongorestore -u DB_USERNAME \
        -p DB_PASSWORD \
        --host DB_HOST \
        --port DB_PORT \
        --authenticationDatabase admin \
        --archive=/path/to/backup-file.dump \
        --verbose

بازیابی فایل پشتیبان از طریق MongoDB Compass

توجه داشته باشید از فایل‌هایی با فرمت‌های CSV و JSONبرای بازگردانی فایل‌های پشتیبان از طریق MongoDB Compass استفاده می‌شود.

برای بازگردانی فایل‌های پشتیبان وارد نرم افزار MongoDB Compass شده و طریق شبکه عمومی به دیتابیس‌تان متصل شوید، سپس بعد از انتخاب دیتابیس مورد نظر، کالکشن مورد نظر را انتخاب کنید و فایل پشتیبانی‌تان را انتخاب کنید.

;