soketi

برنامه‌های آماده Soketi

(Soketi one-click app)

اتصال به Soketi در برنامه‌های Laravel

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

به‌طور کلی برای استفاده از سرور Soketi در برنامه‌‌های Laravel باید قطعه کد زیر را در فایل config/app.php از comment خارج کنید.

App\Providers\BroadcastServiceProvider

سپس در بخش متغیرهای تنظیمات سرویس تهیه شده، متغیر BROADCAST_DRIVER را برابر با pusher قرار دهید.

حال به‌منظور اتصال به Soketi در برنامه‌های Laravel باید درایور زیر را به فایل config/broadcasting.php اضافه کرده و آدرس برنامه‌ی Soketi را با soketi-app.iran.liara.run جایگزین کنید:

'pusher' => [
'driver' => 'pusher',
'key' => env('PUSHER_APP_KEY'),
'secret' => env('PUSHER_APP_SECRET'),
'app_id' => env('PUSHER_APP_ID'),
'options' => [
  'host' => 'soketi-app.iran.liara.run',
  'port' => 443,
  'scheme' => 'https'
  ],
],

در قدم بعد باید مقادیر PUSHER_APP_KEY، PUSHER_APP_SECRET و PUSHER_APP_ID را براساس موارد تنظیم شده در تنظیمات متغیرهای برنامه‌ی Soketi، در تنظیمات متغیرهای برنامه‌ی Laravel مقداردهی کنید. در نهایت می‌توانید به شکل زیر در فرانت‌اند برنامه‌ی خود به سرور Soketi متصل شوید:

import Echo from 'laravel-echo';

window.Pusher = require('pusher-js');

window.Echo = new Echo({
 broadcaster: 'pusher',
 key: 'app-key',
 forceTLS: true,
 wsHost: 'soketi-app.iran.liara.run',
 wsPort: 443,
 cluster: 'eu',
 enableStats: false,
});
توجه داشته باشید که برای مقداردهی key و wsHost در فرانت‌اند برنامه به‌هیچ‌وجه از Laravel Mix استفاده نکنید و مقادیر app-key و soketi-app.iran.liara.run را به‌طور مستقیم در قطعه کد فوق قرار دهید.
;