nodejs

پلتفرم NodeJS

(NodeJS Platform)

وب‌سوکت در برنامه‌های NodeJS

وب‌سوکت یا WebSocket یک فناوری ارتباطی در وب است که به سرور و مرورگر اجازه می‌دهد از طریق یک اتصال دوطرفه دائمی، داده‌ها را به صورت تعاملی ارسال و دریافت کنند. در واقع مرورگر می‌تواند داده‌ها را بفرستد و دریافت کند بدون اینکه نیازی به بارگیری دوباره صفحه وب (refresh) باشد. این ویژگی به برنامه‌های تعاملی مانند چت‌های زنده و بازی‌های آنلاین کمک می‌کند.

در ادامه، به نحوه ایجاد برنامه WebSocket در پلتفرم NodeJS با استفاده از پکیجws و همچنین نحوه استقرار آن در لیارا خواهیم پرداخت.

فهرست عناوین:

ساخت برنامه WebSocket در NodeJS

پروژه‌ای که قصد داریم بسازیم، یک چت‌روم تحت وب در پلتفرم NodeJS است که کاربران می‌توانند در آن به صورت Realtime (با تکیه بر WebSocket) به گفتگو بپردازند.

در ابتدا، بایستی پکیج‌های مورد نیاز برنامه را با اجرای دستور زیر با استفاده از npm، نصب کنید:

npm install ws serve-handler

در ادامه، بایستی یک فایل به نام index.js ایجاد کنید و قطعه کد زیر را، درون آن، قرار دهید:

const { createServer } = require('http');
const staticHandler = require('serve-handler');
const WebSocket = require('ws');
const WebSocketServer = WebSocket.Server;

const server = createServer((req, res) => {
  return staticHandler(req, res, { public: 'public' });
});

const wss = new WebSocketServer({ server });

wss.on('connection', (client, req) => {
  const urlParams = new URLSearchParams(req.url.slice(1)); 
  const username = urlParams.get('username') || 'Anonymous';

  client.username = username;
  client.send(`Welcome, ${username}!`);

  client.on('message', (msg) => {
    const messageToSend = `[${username}]: ${msg}`;
    wss.clients.forEach((client) => {
      if (client.readyState === WebSocket.OPEN) {
        client.send(messageToSend);
      }
    });
  });

  client.on('close', () => {
    console.log(`Client ${username} disconnected`);
  });
});

server.listen(process.argv[2] || 3000, () => {
  console.log(`Server listening...`);
});

سپس، یک دایرکتوری به نام public ایجاد کنید و درون آن، یک فایل به نام index.html بسازید و قطعه کد زیر را، درون آن، قرار دهید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minimlist chat App</title>
</head>

<body>
  <!-- Form for entering username -->
  <div id="usernameForm">
    <label for="username">Enter your username:</label>
    <input type="text" id="username" placeholder="Username">
    <button onclick="submitUsername()">Submit</button>
  </div>

  <!-- Chat container -->
  <div id="chatContainer" style="display: none;">
    <div class="container">
      <p class="msg">Messages:</p>
      <div id="messages" class="messages"></div>
      <form id="msgForm" class="msgForm">
        <input type="text" placeholder="Send message" id="inputBox" />
        <input type="submit" value="Send">
      </form>
    </div>
  </div>

  <script type="text/javascript">
    let ws;

    function submitUsername() {
      const usernameInput = document.getElementById('username');
      const username = usernameInput.value.trim();
      if (username) {
        // Connect to WebSocket server
        ws = new WebSocket(`ws://${window.document.location.host}?username=${encodeURIComponent(username)}`);
        ws.binaryType = "blob";

        // Handle socket events
        ws.addEventListener("open", event => {
          console.log("Websocket connection opened");
          // Show chat container after connection
          document.getElementById('usernameForm').style.display = 'none';
          document.getElementById('chatContainer').style.display = 'block';
        });
        ws.addEventListener("close", event => {
          console.log("Websocket connection closed");
        });

        // Handle incoming messages
        ws.onmessage = function (message) {
          const msgDiv = document.createElement('div');
          if (message.data instanceof Blob) {
            // Handling Blob data
            reader = new FileReader();
            reader.onload = () => {
              msgDiv.innerHTML = reader.result;
              msgDiv.classList.add('msgCtn'); // Adding class for user's messages
              document.getElementById('messages').appendChild(msgDiv);
            };
            reader.readAsText(message.data);
          } else {
            // Handling text data
            msgDiv.innerHTML = message.data;
            if (message.sender === 'user') { // Assuming 'user' is the sender's identifier
              msgDiv.classList.add('msgCtn'); // Adding class for user's messages
            } else {
              msgDiv.classList.add('otherMsgCtn'); // Adding class for other users' messages
            }
            document.getElementById('messages').appendChild(msgDiv);
          }
        };

        // Handle form submission
        const form = document.getElementById('msgForm');
        form.addEventListener('submit', (event) => {
          event.preventDefault();
          const message = document.getElementById('inputBox').value;
          ws.send(message);
          document.getElementById('inputBox').value = ''
        });
      } else {
        alert('Please enter a valid username.');
      }
    }
  </script>
</body>

</html>

تمامی کارها، انجام شده است و شما می‌توانید با اجرای دستور node index.js برنامه را اجرا کرده و از آن استفاده کنید.

استقرار برنامه NodeJS WebSocket در لیارا

برای استقرار برنامه Websocket در لیارا، نیاز به انجام تغییر خاصی در برنامه نیست. فقط، بایستی به جای ws برای برقراری اتصال، حتماً از wssاستفاده کنید تا اتصال موفق و ایمن باشد:

<script type="text/javascript">
  // other codes ...
  // Connect to WebSocket server
  ws = new WebSocket(`wss://${window.document.location.host}?username=${encodeURIComponent(username)}`);
  // other codes ...
</script>

همچنین، بایستی در فایل package.json موجود در مسیر اصلی پروژه، اسکریپت start را به شکل زیر، تعریف کنید:

{
 "scripts": {
  "start": "node index.js"
 }
}
سورس کامل یک برنامه NodeJS WebSocket آماده استقرار در گیت‌هاب لیارا موجود است که می‌توانید از آن استفاده کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;