postgres

دیتابیس PostgreSQL

(PostgreSQL Database)

بازیابی فایل پشتیبان

ممکن است در زمان انتقال سرویس و یا پس از مواجه شدن با هرگونه Data corruption تصمیم بگیرید فایل پشتیبان دیتابیس خود را بازیابی کنید.

pgAdmin

بازیابی فایل پشتیبان در دیتابیس‌های PostgreSQL یکی از قابلیت‌هایی است که ابزار pgAdmin در اختیار شما قرار می‌‌دهد و شما می‌توانید به‌شکل زیر از این ابزار برای بازیابی فایل‌های پشتیبان استفاده کنید.

برای بازیابی فایل‌های پشتیبان سنگین توصیه می‌کنیم از ابزار pg_restore استفاده کنید.

pg_restore

در صورتی که قصد داشته باشید فایل پشتیبان را از طریق خط فرمان سیستم‌عامل خود در دیتابیس‌های PostgreSQL بازیابی کنید می‌توانید به‌شکل زیر از ابزار pg_restore استفاده کنید.

$ pg_restore -h DB_HOST \
       -p DB_PORT \
       -U DB_USERNAME \
       -F c --create -d postgres /path/to/backup-file.dump
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مستندات ابزار pg_restore را مطالعه کنید.
;