adonisjs

استقرار برنامه‌های AdonisJS

(AdonisJS Apps)

AdonisJS یکی دیگر از فریم‌ورک‌های NodeJS است که تمام ابزارهای مورد نیاز برای توسعه‌ی وب و API را در یک مجموعه ارا‌ئه می‌کند. حال شما می‌توانید پروژه‌های AdonisJS خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های AdonisJS باید بخش scripts فایل package.json را به شکل زیر تغییر دهید.

"scripts": {
  "dev": "node ace serve --watch",
  "build": "node ace build --production",
  "start": "node build/server.js"
},

در قدم بعد وارد تنظیمات برنامه شده و طبق مستندات تنظیم متغیرها، متغیرهای زیر را تنظیم کرده و بر روی دکمه‌ی ثبت تغییرات کلیک کنید.

PORT=3000
HOST=0.0.0.0
NODE_ENV=production
APP_KEY=<APP_KEY> # generate APP_KEY with 'node ace generate:key' command
DRIVE_DISK=local
SESSION_DRIVER=cookie
CACHE_VIEWS=true
DB_CONNECTION=pg
PG_HOST=tommy.iran.liara.ir # you can use private-network host like 'adonis-pg'
PG_PORT=30807 # you can use private-network port like '5432'
PG_USER=root
PG_PASSWORD=9xPHbQ7xxxxxxxxa6pS3v
PG_DB_NAME=postgres

در نهایت برای استقرار پروژه‌ی AdonisJS بر روی لیارا باید دستورliara deploy --port 3000را اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.

اجرای Migrationها

برای اجرای Migrationها در برنامه‌های Adonis کافیست پس از استقرار موفق پروژه، دستور زیر را در خط فرمان برنامه اجرا کنید:

node build/ace migration:run --force

رفع خطای CORS

درصورتی که CORS را در فایل پیکربندی برنامه‌های AdonisJS در مسیر config/cors.ts فعال کرده باشید باید اطمینان حاصل کنید مقادیر origin و methods نیز به‌درستی در این فایل تنظیم شده باشند:

{
  origin: '*',
  methods: ['GET', 'HEAD', 'POST', 'PUT', 'DELETE']
}

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مستندات رسمی این فریم‌ورک را مطالعه کنید.

;