blitz

استقرار برنامه‌های BlitzJS

(BlitzJS Apps)

Blitz یک فریم‌ورک فول‌استک مبتنی بر NextJS است که در توسعه‌ی آن از Ruby on Rails الهام گرفته شده است. حال شما می‌توانید برنامه‌های BlitzJS را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های BlitzJS نیازی به ایجاد تغییر در فایل package.json نیست و لیارا به‌طور کامل از این فریم‌ورک پشتیبانی می‌کند بنابراین تغییری در بخش scripts ایجاد نکنید.

"scripts": {
  "dev": "blitz dev",
  "build": "blitz build",
  "start": "blitz start",
  "lint": "eslint --ignore-path .gitignore --ext .js .",
  "test": "jest",
  "test:watch": "jest --watch",
  "prepare": "husky install"
},

حالت استاندارد npm scripts در برنامه‌های BlitzJS به‌شکل بالا است. در نهایت دستورliara deploy --port 3000 --platform nodeرا اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.

;