drizzle

استفاده از Drizzle ORM در برنامه‌های TypeScript

(Drizzle ORM)

Drizzle یک headless ORM برای TypeScript است که امروزه بخاطر سرعت بسیار بالا، سادگی و بهینگی بیشتر نسبت به Prisma ORM، مورد توجه قرار گرفته است. شما می‌توانید در برنامه‌های TypeScript خود در لیارا، از این ORM سبک و استثنایی استفاده کنید. در ادامه مستندات مربوط به Drizzle برایتان قرار گرفته است.

ساخت برنامه ToDo با استفاده از NextJS و Drizzle ORM

برای ساخت یک برنامه Todo با استفاده از فریم‌ورک NextJS و Drizzle ORM، در ابتدا، بایستی با اجرای دستور زیر، برنامه NextJS خود را ایجاد کنید:

npx create-next-app@latest drizzle-todo-app

در ادامه، وارد دایرکتوری پروژه شوید و با اجرای دستورات زیر، وابستگی‌های برنامه را نصب کنید:

npm update --save
npm install drizzle-orm dotenv pg
npm install -D drizzle-kit
در نظر داشته باشید که در برنامه، از دیتابیس PostgreSQL استفاده خواهد شد، اما شما می‌توانید از دیتابیس‌های دیگری مثل MySQL (با نصب ماژول mysql2 به جای pg) یا SQLite (با نصب ماژول better-sqlite3 به جای pg و اجرای دستور npm i --save-dev @types/better-sqlite3) استفاده کنید.

در ادامه، برای به خطا نخوردن برنامه، قطعه کد زیر را به compilerOptions در فایل tsconfig.json اضافه کنید:

"target": "es2017",

در مسیر اصلی پروژه، یک فایل به نام .env ایجاد کنید و URI مربوط به دیتابیس خود را در آنجا در متغیر DATABASE_URL قرار دهید، به عنوان مثال:

DATABASE_URL=postgresql://root:XkYgSzHmMAf9chdgp2OXOtlb@bromo.liara.cloud:32308/test_db

اگر که از دیتابیس MySQL استفاده می‌کنید؛ بایستی متغیرهای زیر را مقداردهی کنید:

DATABASE_URL=mysql://root:H8SEXjqVJruODzgbyW74baa1@bromo.liara.cloud:31384/priceless_sanderson
DB_HOST=bromo.liara.cloud
DB_PORT=31384
DB_USER=root
DB_NAME=priceless_sanderson
DB_PASS=H8SEXjqVJruODzgbyW74baa1

در دایرکتوری src یک فایل به نام db.ts ایجاد کنید و قطعه کد زیر را در آن، قرار دهید:

import { drizzle } from "drizzle-orm/node-postgres";
import { Client } from "pg";
import { config } from 'dotenv';

config({ path: '.env' });

const client = new Client({
  connectionString: process.env.DATABASE_URL,
 });


await client.connect();
export const db = drizzle(client);

اما اگر که قصد دارید از دیتابیس MySQL استفاده کنید، قطعه کد زیر را، قرار دهید:

import { drizzle } from "drizzle-orm/mysql2";
import mysql from "mysql2/promise";
import { config } from 'dotenv';

config({ path: '.env' });

const poolConnection = mysql.createPool({
  host: process.env.DB_HOST,
  port: parseInt(process.env.DB_PORT ?? "3306", 10),
  user: process.env.DB_USER,
  database: process.env.DB_NAME,
  password: process.env.DB_PASS
 });
 
export const db = drizzle(poolConnection);

برای دیتابیس SQLite هم می‌توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید. در نظر داشته باشید که باید درون دایرکتوری src یک دایرکتوری به نام database ایجاد کنید:

import { drizzle } from 'drizzle-orm/better-sqlite3';
import Database from 'better-sqlite3'

const sqlite = new Database('./src/database/sqlite.db');
export const db = drizzle(sqlite);

مجدداً در دایرکتوری src، یک فایل دیگر به نام schema.ts قرار دهید و قطعه کد زیر را در آن، وارد کنید:

import { boolean, integer, pgTable, serial, text, timestamp } from 'drizzle-orm/pg-core';

export const todoTable = pgTable('todo_table', {
 id: serial('id').primaryKey(),
 text: text('text').notNull(),
 done: boolean('done').default(false),
 createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
});

export type TodoType = typeof todoTable.$inferSelect;

برای دیتابیس mysql، قطعه کد زیر را قرار دهید:

import { boolean, int, mysqlTable, serial, text, timestamp } from 'drizzle-orm/mysql-core';

export const todoTable = mysqlTable('todo_table', {
 id: serial('id').primaryKey(),
 text: text('text').notNull(),
 done: boolean('done').default(false),
 createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(),
});

export type TodoType = typeof todoTable.$inferSelect;

برای دیتابیس SQLite نیز می‌توانید قطعه کد زیر را قرار دهید:

import { integer, sqliteTable, text } from 'drizzle-orm/sqlite-core';
import { sql } from "drizzle-orm";

export const todoTable = sqliteTable ('todo_table', {
 id: integer('id', { mode: 'number' }).primaryKey({ autoIncrement: true }),
 text: text('text').notNull(),
 done: integer('done', {mode: 'boolean'}).default(false),
 createdAt: text('created_at').default(sql`(CURRENT_TIMESTAMP)`).notNull(),
});

export type TodoType = typeof todoTable.$inferSelect;

سپس، در مسیر اصلی پروژه، یک فایل به نام drizzle.config.ts ایجاد کنید و قطعه کد زیر را در آن، قرار دهید:

import { config } from 'dotenv';
import { defineConfig } from 'drizzle-kit';

config({ path: '.env' });

export default defineConfig({
 schema: './src/schema.ts',
 out: './migrations',
 dialect: 'postgresql',
 dbCredentials: {
  url: process.env.DATABASE_URL!,
 },
});
اگر که از دیتابیس MySQL استفاده می‌کنید؛ باید در فیلد dialect، به جای postgresql، مقدار mysql را قرار دهید.
اگر که از دیتابیس SQLite استفاده می‌کنید؛ باید در فیلد dialect، به جای postgresql، مقدار sqlite را قرار دهید؛ همچنین مقدار فیلد url در dbCredentials را باید برابر با './src/database/sqlite.db' قرار دهید.

در نظر داشته باشید که کار با Drizzle در سه مرحله می‌تواند خلاصه شود:

 • مرحله اول: تعریف schema
 • مرحله دوم: ایجاد فایل‌های migration از schema
 • مرحله سوم: اجرای migrationها در دیتابیس

اکنون، می‌توانید با اجرای دو دستور زیر در ترمینال پروژه اصلی خود، مرحله دوم و سوم را نیز طی کنید:

npx drizzle-kit generate
npx drizzle-kit migrate

اکنون، بایستی در مسیر src/pages/api یک فایل به نام todos.ts ایجاد کنید و قطعه کد زیر را، در آن، قرار دهید:

import type { NextApiRequest, NextApiResponse } from 'next';
import { db } from '@/db';
import { todoTable, TodoType } from '@/schema';
import { eq } from 'drizzle-orm';

export default async function handler(req: NextApiRequest, res: NextApiResponse) {
 const { method } = req;

 switch (method) {
  case 'POST':
   const { text } = req.body;
   await db.insert(todoTable).values({ text });
   res.status(201).end();
   break;

  case 'GET':
   const todos: TodoType[] = await db.select().from(todoTable);
   res.status(200).json(todos);
   break;

  case 'PUT':
   const { id, text: newText, done } = req.body;
   await db.update(todoTable).set({ text: newText, done: done ? true : false }).where(eq(todoTable.id, id));
   res.status(200).end();
   break;

  case 'DELETE':
   const { id: deleteId } = req.body;
   await db.delete(todoTable).where(eq(todoTable.id, deleteId));
   res.status(200).end();
   break;

  default:
   res.setHeader('Allow', ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE']);
   res.status(405).end(`Method ${method} Not Allowed`);
 }
}

اکنون می‌توانید componentهای مربوط به front-end را نیز ایجاد کنید. برای این‌کار می‌توانید در دایرکتوری src، یک دایرکتوری به نام components ایجاد کنید و درون این دایرکتوری، یک فایل به نام AddTodo.tsx ایجاد کنید و قطعه کد زیر را، در آن، قرار دهید:

import { useState, FormEvent } from 'react';

interface AddTodoProps {
 onAdd: () => void;
}

const AddTodo = ({ onAdd }: AddTodoProps) => {
 const [text, setText] = useState<string>('');

 const handleSubmit = async (e: FormEvent) => {
  e.preventDefault();
  if (!text.trim()) return;

  const res = await fetch('/api/todos', {
   method: 'POST',
   headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
   },
   body: JSON.stringify({ text }),
  });

  if (res.ok) {
   onAdd();
   setText('');
  }
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <input 
    type="text" 
    value={text} 
    onChange={(e) => setText(e.target.value)} 
    placeholder="Add a new task" 
   />
   <button type="submit">Add</button>
  </form>
 );
};

export default AddTodo;

همچنین، در همین مسیر، بایستی یک فایل به نام Todo.tsx ایجاد کرده و قطعه کد زیر را، در آن، قرار دهید:

import { useState } from 'react';
import { TodoType } from '@/schema';

interface TodoProps {
 todo: TodoType;
 onUpdate: () => void;
 onDelete: () => void;
}

const Todo = ({ todo, onUpdate, onDelete }: TodoProps) => {
 const [isEditing, setIsEditing] = useState(false);
 const [text, setText] = useState(todo.text);

 const handleEdit = async () => {
  await fetch('/api/todos', {
   method: 'PUT',
   headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
   },
   body: JSON.stringify({ id: todo.id, text, done: todo.done }),
  });
  setIsEditing(false);
  onUpdate();
 };

 const handleToggle = async () => {
  await fetch('/api/todos', {
   method: 'PUT',
   headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
   },
   body: JSON.stringify({ id: todo.id, text: todo.text, done: !todo.done }),
  });
  onUpdate();
 };

 const handleDelete = async () => {
  await fetch('/api/todos', {
   method: 'DELETE',
   headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
   },
   body: JSON.stringify({ id: todo.id }),
  });
  onDelete();
 };

 return (
  <div className="todo-item">
   {isEditing ? (
    <input
     type="text"
     value={text}
     onChange={(e) => setText(e.target.value)}
    />
   ) : (
    <span className={`todo-text ${todo.done ? 'done' : ''}`}>
     {todo.text}
    </span>
   )}
   <div className="todo-actions">
    {isEditing ? (
     <button onClick={handleEdit}>Save</button>
    ) : (
     <>
      <button onClick={() => setIsEditing(true)}>Edit</button>
      <button onClick={handleToggle}>
       {todo.done ? 'Undone' : 'Done'}
      </button>
      <button onClick={handleDelete}>Delete</button>
     </>
    )}
   </div>
  </div>
 );
};

export default Todo;

در نهایت، بایستی یک component دیگر به نام Todos.tsx ایجاد کنید و قطعه کد زیر را، در آن قرار دهید:

// src/components/Todos.tsx
import { useState, useEffect } from 'react';
import Todo from './Todo';
import AddTodo from './AddTodo';
import { TodoType } from '@/schema';

const Todos = () => {
 const [todos, setTodos] = useState<TodoType[]>([]);

 const fetchTodos = async () => {
  const res = await fetch('/api/todos');
  const data: TodoType[] = await res.json();
  setTodos(data);
 };

 useEffect(() => {
  fetchTodos();
 }, []);

 const activeTodos = todos.filter(todo => !todo.done);
 const doneTodos = todos.filter(todo => todo.done);

 return (
  <div>
   <AddTodo onAdd={fetchTodos} />
   <h2>Active Todos</h2>
   <div>
    {activeTodos.map((todo) => (
     <Todo key={todo.id} todo={todo} onUpdate={fetchTodos} onDelete={fetchTodos} />
    ))}
   </div>
   <h2>Done Todos</h2>
   <div>
    {doneTodos.map((todo) => (
     <Todo key={todo.id} todo={todo} onUpdate={fetchTodos} onDelete={fetchTodos} />
    ))}
   </div>
  </div>
 );
};

export default Todos;

در انتها، بایستی در فایل src/pages/index.tsx قطعه کد زیر را، قرار دهید:

import Todos from '@/components/Todos';

export default function Home() {
 return (
  <div>
   <h1>Todo List</h1>
   <Todos />
  </div>
 );
}

تمامی کارها انجام شده است و می‌توانید برنامه خود را با دستور زیر، اجرا کرده و از آن، استفاده کنید:

npm run dev
یک نمونه کامل از پروژه‌ فوق که آماده مستقر شدن در لیارا است را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

استقرار برنامه‌های TypeScript با Drizzle در لیارا

برای استقرار برنامه‌های وابسته به Drizzle ORM نیاز به انجام کاری نیست. فقط کافیست تا قبل از دیپلوی، متغیرهای محیطی مورد نیاز دیتابیس را طبق مستندات متغیرهای محیطی به برنامه اضافه کنید و دستور زیر را اجرا کنید تا فایل‌های migration برای‌تان ایجاد شوند:

npx drizzle-kit generate

اگر که از دیتابیس SQLite استفاده می‌کنید، باید برای آن یک دیسک ایجاد کنید و طبق مستندات مربوط به دیسک‌ها، یک دیسک ایجاد و به مسیر دیتابیس، متصل کنید.

سپس، بایستی در فایل package.json یک اسکریپت به نام migrate با دستور زیر، اضافه کنید:

{
  "scripts": {
    "dev": "next dev",
    "build": "next build",
    "start": "next start",
    "lint": "next lint",
    "migrate": "drizzle-kit migrate --config drizzle.config.ts"
 },
}

در ادامه، طبق مستندات مربوط به Hookها، باید در مسیر اصلی پروژه، یک فایل به نام liara_pre_build.sh ایجاد کنید و قطعه کد زیر را در آن قرار دهید:

npm install drizzle-orm;
npm install -D drizzle-kit;
npm run migrate;

در نهایت، کافیست تا دستور liara deploy را اجرا کنید تا برنامه‌تان در لیارا مستقر شود. پس از استقرار موفق، می‌توانید از برنامه خود استفاده کنید.

;