fastify

استقرار برنامه‌های Fastify

(Fastify Apps)

Fastify یک فریم‌ورک سریع با overhead بسیار کم است. شما می‌توانید برنامه‌های Fastify خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای اجرای برنامه باید حتما دستور اجرایی مورد نظر را در فیلد start بخش scripts فایل package.json وارد کرده باشید:

"scripts": {
  "start": "node server.js"
},

همچنین باید مانند مثال زیر، مقدار 0.0.0.0 را به‌عنوان hostname تنظیم کنید:

const start = async () => {
 try {
  await fastify.listen(3000, '0.0.0.0')
 } catch (err) {
  fastify.log.error(err)
  process.exit(1)
 }
}
start()

درنهایت می‌توانید پروژه‌ی خود را با اجرای دستور liara deploy بر روی لیارا مستقر کنید.

;