JSON Server

با استفاده از برنامه JSON Server می‌توانید به راحتی یک REST API جعلی در کمتر از یک دقیقه ایجاد کنید.

ابتدا با دستورات زیر پکیج json-server، را به صورت سراسری و وابستگی‌ پروژه نصب کنید:

npm install -g json-server
npm install --save-dev json-server

سپس با دستور زیر می‌توانید یک فایلی تحت عنوان db.jsonبرای دیتای جعلی‌تان ایجاد کنید:

json-server db.json

برای پیکربندی برنامه‌تان یک فایل تحت عنوان json-server.jsonدر روت پروژه‌تان ایجاد کنید و مقادیر portو host را در آن قرار بدید. نمونه مثال:

{
    "port": 3000,
    "host": "0.0.0.0"
} 
توجه داشته باشید برای استقرار برنامه‌تان در لیارا باید نوع پلتفرم‌تان را از نوعNode و مقدار hostرا در فایل json-server.json برابر با "0.0.0.0"قرار بدید.

در نهایت اسکریپت زیر زیر را در فایل package.json‌تان قرار بدید:

"scripts": {
    "start": "json-server --watch db.json"
  },
;