ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

nestjs

استقرار برنامه‌های NestJS

(NestJS Apps)

NestJS یک فریم‌ورک قابل اعتماد و مقیاس‌پذیر با NodeJS است که بسیاری از قابلیت‌ها را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما می‌توانید برنامه‌های NestJS خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های NestJS باید در بخش scripts فایل package.json مقدار start را به شکل زیر تغییر دهید:

"scripts": {
    "start": "node dist/main"
},

همچنین، توجه داشته باشید که لیارا به صورت خودکار دستورnpm run buildرا اجرا می‌کند و نیازی نیست که تغییر خاصی برای اجرای این دستور اعمال کنید. در نهایت دستورliara deploy --port 3000را اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.