ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

nuxtjs

استقرار برنامه‌های NuxtJS

(NuxtJS Apps)

NuxtJS یک فریم‌ورک مبتنی بر Vue است که بسیاری از قابلیت‌ها مانند SSR را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما می‌توانید برنامه‌های NuxtJS خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های NuxtJs نیازی به ایجاد تغییر در فایل package.json نیست و لیارا به‌طور کامل از این فریم‌ورک پشتیبانی می‌کند بنابراین تغییری در بخش scripts ایجاد نکنید.

"scripts": {
    "dev": "nuxt",
    "build": "nuxt build",
    "start": "nuxt start"
},

حالت استاندارد npm scripts در برنامه‌های NuxtJS به‌شکل بالا است. در نهایت دستورliara deploy --port 3000را اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.

Static Site Generation

Static Site Generation این امکان را فراهم کرده تا شما از برنامه‌های NuxtJS خود، خروجی استاتیک بگیرید و دیگر نیازی به سرور NodeJS نخواهید داشت.

برای گرفتن خروجی استاتیک در برنامه‌های NuxtJS بایستی مقدار target را در فایل nuxt.config.js برابر با static قرار دهید:

export default {
  target: 'static'
}

درنهایت با هر بار اجرای دستور nuxt generate، خروجی استاتیک برنامه‌ی شما اعم از فایل‌های HTML، CSS و JavaScript در مسیر dist قرار خواهد گرفت. همچنین توجه داشته باشید که در این روش تمام درخواست‌های مورد نیاز برای دریافت اطلاعات از APIها در زمان اجرای دستور nuxt generate ارسال شده و اطلاعات دریافت شده نیز در پوشه‌ای با نام static در مسیر dist قرار داده می‌شود.

حال برای استقرار خروجی نهایی در لیارا کافیست که یک برنامه‌ی Static در پنل کاربری خود ایجاد کرده و برنامه‌ی خود را با اجرای دستور liara deploy --path dist بر روی لیارا مستقر کنید.