prisma

استقرار Prisma

(Prisma ORM)

Prisma یک ORM برای Node.js و زبان TypeScript است که بسیاری از مشکل‌های ORMهای دیگر در آن برطرف شده و به شما امکان اتصال و اجرای کوئری بر روی دیتابیس‌های PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite و MongoDB را می‌دهد. برای استقرار نرم‌افزارهایی که در آن‌ها از Prisma استفاده شده در لیارا باید به نکته‌های زیر توجه داشته باشید.

در ابتدا باید با اجرای دستور زیر در خط فرمان سیستم خود، فایل‌های Migration را ایجاد کنید:

npx prisma migrate dev --name init --create-only

سپس باید در بخشscriptsفایلpackage.jsonاسکریپتprebuildرا به‌صورت زیر اضافه کنید:

"scripts": {
  "prebuild" : "npx prisma generate",
},

همچنین باید متغیرDATABASE_URLرا طبق مستندات تنظیم متغیرها، در متغیرهای محیطی برنامه‌ی Node.js خود تنظیم کنید:

DATABASE_URL=postgresql://USERNAME:PASSWORD@HOST:PORT/postgres

درنهایت می‌توانید با اجرای دستورliara deploy، پروژه‌ی خود را در لیارا مستقر کنید.

اعمال Migrationها

پس از استقرار موفق پروژه می‌توانید دستور زیر را برای اعمال Migrationها در خط فرمان سیستم خود اجرا کنید:

liara shell -c "npx prisma migrate deploy"
;