ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

strapi

استقرار برنامه‌های Strapi

(Strapi Apps)

Strapi یک CMS مبتنی بر Node.js است که با بسیاری از قابلیت‌ها مانند سادگی و تغییر‌پذیری ارائه می‌شود. حال شما می‌توانید برنامه‌ی Strapi خود را با ایجاد برنامه‌ی NodeJS در پنل کاربری لیارا و اجرای دستورliara deploy --port 3000در مسیر اصلی پروژه، بر روی لیارا مستقر کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های Strapi نیازی به ایجاد تغییر در فایل package.json نیست و لیارا به‌طور کامل از این CMS پشتیبانی می‌کند بنابراین تغییری در بخش scripts ایجاد نکنید.

"scripts": {
  "develop": "strapi develop",
  "start": "strapi start",
  "build": "strapi build",
  "strapi": "strapi"
},

استفاده از دیتابیس SQLite

برای استفاده از دیتابیس SQLite باید در نظر داشته باشید که فایل سیستم برنامه‌های لیارا، Read-Only است بنابراین پس از اتمام عملیات استقرار امکان ذخیره‌سازی فایل‌های جدید در کنار فایل‌های پروژه وجود ندارد. حال برای استفاده از دیتابیس SQLite باید طبق مستندات استفاده از دیسک‌ها، یک دیسک جدید ایجاد کرده و دیسک ایجاد شده را به مسیر نگهداری داده‌های دیتابیس مونت کنید.

{
  "platform": "node",
  "port": 8000,
  "disks": [
    {
      "name": "disk",
      "mountTo": "/app/.tmp"
    }
  ]
}