svelte

استقرار برنامه‌های Svelte

(Svelte Apps)
در لیارا امکان استقرار برنامه‌ی svelteKit امکان پذیر است. برای استقرار پروژه‌ svelteKit نیاز است طبق مستندات آن عمل کنید.

Svelte یک فریم‌ورک سریع و سبک برای ایجاد رابط‌های کاربری وب است که برخلاف فریم‌ورک‌های React و Vue، از Virtual DOM استفاده نمی‌کند. شما می‌توانید برنامه‌های Svelte خود را با ایجاد برنامه‌های NodeJS بر روی لیارا دیپلوی کنید.

توجه داشته باشید که برای دیپلوی برنامه‌های Svelte نیازی به ایجاد تغییر در فایل package.json نیست و لیارا به‌طور کامل از این فریم‌ورک پشتیبانی می‌کند بنابراین تغییری در بخش scripts ایجاد نکنید.

"scripts": {
  "build": "rollup -c",
  "dev": "rollup -c -w",
  "start": "sirv public --no-clear"
},

حالت استاندارد npm scripts در برنامه‌های Svelte به‌شکل بالا است. حال دستورliara deploy --port 3000 --platform nodeرا در مسیر اصلی پروژه‌ی خود اجرا کنید تا برنامه‌ی شما به لیارا منتقل شده و اجرا شود.

;