chrome

اتصال از طریق Playwright به برنامه‌ی Headless Chrome

(Headless Chrome one-click app)

برای اتصال از طریق Playwright به برنامه‌ی Headless Chrome باید تغییری در کدهای قبلی خود ایجاد کنیم. برای مثال قطعه کد زیر را درنظر بگیرید که ما با استفاده از آن مرورگر Chrome را برای انجام کارهای مورد نیاز خود راه‌اندازی می‌کردیم:

const browser = await pw.chromium.launch();

اما شما برای انجام این کار در لیارا باید به شکل زیر به برنامه‌ی Headless Chrome خود متصل شوید:

const browser = await pw.chromium.connect('wss://<liara-chrome-app-url>/playwright?token=<your-env-token>');
شما برای اتصال ایمن به برنامه‌ی Headless Chrome خود به یک توکن نیاز خواهید داشت که می‌توانید آموزش اضافه کردن آن را در صفحه‌ی توضیحات و نکات تکمیلی مشاهده کنید.
;