django

پلتفرم Django

(Django Platform)

اتصال به دیتابیس‌ها

فهرست عناوین:

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیو‌های آموزشی ‌را مشاهده کنید.


توجه داشته باشید برای اتصال به هر دیتابیس باید درایور‌های آن را نصب کرده باشید. مثلا برای MySQL و PostgreSQL نیاز است تا مقادیر زیر در فایل requirements.txt شما وجود داشته باشد. این یک فایل نمونه برای Django است:
Django == 3.0.7
psycopg2 == 2.8.5
mysqlclient == 1.4.6‍

 • PostgreSQL
 • در ابتدا باید driver دیتابیس PostgreSQL را نصب کنید. برای این کار دستورpip install psycopg2 اجرا کنید‍. سپس تنظیمات دیتابیس‌تان در فایل settings.py را به شکل زیر تغییر دهید:

  DATABASES = {
    'default': {
      'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
      'NAME': '<database_name>',
      'USER': '<database_username>',
      'PASSWORD': '<password>',
      'HOST': '<database_hostname_or_ip>',
      'PORT': '<database_port>',
    }
  }
  هر کدام از این متغیر‌ها را باید با توجه به اطلاعات دیتابیس‌تان تغییر دهید.

 • MySQL
 • در ابتدا باید driver دیتابیس MySQL را نصب کنید. برای این کار دستور pip install mysqlclient اجرا کنید‍. سپس تنظیمات دیتابیس‌تان در فایل settings.py را به شکل زیر تغییر دهید:

  DATABASES = {
    'default': {
      'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
      'NAME': '<database_name>',
      'USER': '<database_username>',
      'PASSWORD': '<password>',
      'HOST': '<database_hostname_or_ip>',
      'PORT': '<database_port>',
    }
  }
  هر کدام از این متغیر‌ها را باید با توجه به اطلاعات دیتابیس‌تان تغییر دهید.

 • SQLite
 • برای استفاده از SQLite باید در نظر داشته باشید که فایل سیستم برنامه‌های لیارا، Read-Only است. به عبارتی، بعد از عملیات استقرار، امکان ذخیره‌سازی فایل‌های جدید در کنار فایل‌های پروژه، وجود ندارد و داده‌های پایدار را باید داخل دیسک ذخیره کنید. برای این کار، یک پوشه‌ی اختصاصی برای دیتابیس‌تان بسازید و فایل دیتابیس را داخل آن قرار بدهید و سپس آن پوشه را به عنوان دیسک تعریف کرده و دیپلوی کنید. اطلاعات بیشتر درباره‌ی دیسک‌ها

  به عنوان مثال، برای تغییر مسیر قرار‌گیری فایل دیتابیس به پوشه data می‌توانید تنظیمات دیتابیس‌تان را در فایل settings.py به این شکل تغثییر دهید:

  DATABASES = {
    'default': {
      'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
      'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'data', 'db.sqlite3'),
    }
  
  }
متوجه شدم، برو گام بعدی!
;