django

پلتفرم Django

(Django Platform)

اجرای Migrationها

زمانیکه در برنامه‌های Django یک Model جدید را تعریف می‌کنید یا یکی از Modelهای فعلی را تغییر می‌دهید نیاز است تا اصطلاحا Migration ها را اجرا کنید. به‌منظور اجرای Migration ها در ابتدا دستور زیر را در مسیر اصلی پروژه‌ی لوکال خود اجرا کنید:

$ python manage.py makemigrations

پس از ایجاد موفق فایل‌های Migration و اطمینان از اتصال به دیتابیس، پروژه‌ی خود را با اجرای دستور زیر در سرویس تهیه شده مستقر کنید:

$ liara deploy

درنهایت پس از استقرار موفق پروژه در سرویس تهیه شده می‌توانید دستور زیر را در خط فرمان برنامه اجرا کنید:

$ python manage.py migrate

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;