docker

پلتفرم Docker

(Docker Platform)

استقرار Image از DockerHub

در صورتی که تمایلی به خواندن آموزش متنی ندارید می‌توانید ویدیوی آموزشی زیر ‌را مشاهده کنید.

برای استقرار مستقیم imageهای build شده از DockerHub یا هر رجیستری‌های عمومی دیگر در لیارا می‌توانید از پارامتر --image در زمان اجرای دستور liara deploy استفاده کنید. روش دیگر این است که یک فایل با نام liara.json در مسیر اصلی پروژه ایجاد کرده و پس از تنظیم مشخصه‌های مورد نیاز مانند قطعه کد زیر، دستور liara deployرا اجرا کنید:

{
  "app": "search-app",
  "image": "getmeili/meilisearch:v0.28",
  "port": 7700,
  "disks": [
    {
      "name": "data",
      "mountTo": "/meili_data"
    }
  ]
}

همچنین شما می‌توانید به‌شکل زیر و بدون نیاز به فایل liara.json، ایمیج مورد نظرتان را به‌طور مستقیم در برنامه‌های Docker لیارا مستقر کنید.

$ liara deploy --app search-app \
        --image getmeili/meilisearch:v0.28 \
        --port 7700 \
        --disks data:/meili_data
توصیه می‌کنیم حتما در زمان استقرار image از تگ مشخصی استفاده کرده و تا حد امکان از تگ latest استفاده نکنید چون با تغییر نسخه‌ی image ممکن است برنامه‌ی شما دچار مشکل شود.

توجه داشته باشید که در لیارا به‌جای مفهوم Volume از مفهوم Disk استفاده می‌کنیم که کاربردهای آن‌ها کاملا یکسان است. توضیحات بیشتر

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;