netcore

پلتفرم .Net

(.Net Platform)

اتصال به ذخیره‌سازی ابری

بدون شک اتصال برنامه به یک ذخیره‌سازی ابری مطمئن برای نگهداری و ارائه فایل‌های استاتیک وب‌سایت یا داده‌های آپلود شده توسط کاربران، باعث اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار و بهبود عملکرد برنامه‌ می‌شود.

فهرست عناوین:

نصب AWS SDK

از آنجا که ذخیره‌سازی ابری لیارا یک سرویس Object storage سازگار با پروتکل S3 است، شما می‌توانید با استفاده از AWS SDK‌، در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی این فضای ذخیره‌سازی را مدیریت کنید. حال برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری در .Net باید با اجرای دستور زیر، پکیج AWSSDK.S3 را نصب کنید.

Install-Package AWSSDK.S3

تنظیم کلیدها

در مرحله‌ی بعد، به‌منظور امنیت و کنترل راحت‌تر مقادیر باید مشخصات فضای ذخیره‌سازی ابری اعم از کلیدها و آدرس اتصال به این سرویس را در بخش متغیرهای برنامه تنظیم کنید.

LIARA_ENDPOINT=<Liara Bucket Endpoint>
LIARA_BUCKET_NAME=<Bucket Name>
LIARA_ACCESS_KEY=<Access Key>
LIARA_SECRET_KEY=<Secret Key>

نحوه‌ی استفاده

نمونه کد برای دریافت لیست باکت‌های ایجاد شده:

using Amazon.S3;
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon;

class Program
{
 private const string accessKey = Environment.GetEnvironmentVariable("LIARA_ACCESS_KEY");
 private const string secretKey = Environment.GetEnvironmentVariable("LIARA_SECRET_KEY");

 static void Main(string[] args)
 {
  Task.Run(MainAsync).GetAwaiter().GetResult();
 }

 private static async Task MainAsync()
 {
  var config = new AmazonS3Config
  {
   RegionEndpoint = RegionEndpoint.USEast1,
   ServiceURL = Environment.GetEnvironmentVariable("LIARA_ENDPOINT")
  };
  var amazonS3Client = new AmazonS3Client(
   accessKey,
   secretKey,
   config);

  amazonS3Client.ExceptionEvent += OnAmazonS3Exception;

  var listBucketResponse = await amazonS3Client.ListBucketsAsync();

  foreach (var bucket in listBucketResponse.Buckets)
  {
   // ...
  }
  if (listBucketResponse.Buckets.Count > 0)
  {
   var bucketName = listBucketResponse.Buckets[0].BucketName;
   var listObjectsResponse = await amazonS3Client.ListObjectsAsync(bucketName);
   foreach (var obj in listObjectsResponse.S3Objects)
   {
    // ...
   }
  }
 }
}

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;