next

پلتفرم NextJS

(NextJS Platform)

اتصال به ذخیره‌سازی ابری

بدون شک اتصال برنامه به یک ذخیره‌سازی ابری مطمئن برای نگهداری و ارائه فایل‌های استاتیک وب‌سایت یا داده‌های آپلود شده توسط کاربران، باعث اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار و بهبود عملکرد برنامه‌ می‌شود.

فهرست عناوین:

نصب AWS SDK

از آنجا که ذخیره‌سازی ابری لیارا یک سرویس Object storage سازگار با پروتکل S3 است، شما می‌توانید با استفاده از AWS SDK‌، در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی این فضای ذخیره‌سازی را مدیریت کنید. حال برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری در NextJS باید با اجرای دستور زیر، پکیج aws-sdk را نصب کنید.

npm install aws-sdk

تنظیم کلیدها

اگر باکت شما خصوصی باشد، برای دسترسی به باکت، نیاز به کلید دارید. برای ساخت کلید، به صفحه ذخیره‌سازی ابری بروید و طبق عکس‌ها کلید‌خود را بسازید.

به قسمت کلیدها رفته:

یک کلید جدید بسازید.

کلید‌های ساخته‌شده را کپی کنید. توجه داشته‌باشید که SECRET_KEY تنها یک بار نمایش داده می‌شود و پس از آن باید کلید را درجایی مطمئن ذخیره کنید.

تنظیم متغیر های محیطی

در این مرحله باید کلیدها، نام باکت و endpoint لیارا را در فایل env. ذخیره کنید:

LIARA_ENDPOINT=https://<Liara Bucket Endpoint>
LIARA_BUCKET_NAME=<Bucket Name>
LIARA_ACCESS_KEY=<Access Key>
LIARA_SECRET_KEY=<Secret Key>

نحوه استفاده

قطعه کد نمونه‌ای در ادامه برای شما تهیه شده است، که با آن،می‌توانید با استفاده از دسترسی S3 به باکت خود متصل شوید و آن را مدیریت کنید:

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { S3 } from 'aws-sdk';

const Upload = () => {
 const [file, setFile] = useState(null);
 const [error, setError] = useState(null);
 const [uploadLink, setUploadLink] = useState(null);
 const [permanentLink, setPermanentLink] = useState(null);
 const [uploadedFiles, setUploadedFiles] = useState([]);
 const [allFiles, setAllFiles] = useState([]);
 const [buckets, setBuckets] = useState([]);
 
 const ACCESSKEY = 'your-access-key';          // or process.env.LIARA_ACCESS_KEY;
 const SECRETKEY = 'your-secret-ky';          // or process.env.LIARA_SECRET_KEY;
 const ENDPOINT = 'https://storage.iran.liara.space'; //  or process.env.LIARA_ENDPOINT;
 const BUCKET  = 'your-bucket-name';        //  or process.env.LIARA_BUCKET_NAME;
 
 const fetchBuckets = async () => {
  const s3 = new S3({
   accessKeyId: ACCESSKEY,
   secretAccessKey: SECRETKEY,
   endpoint: ENDPOINT,
  });
  try {
   const response = await s3.listBuckets().promise();
   setBuckets(response.Buckets);
  } catch (error) {
   console.error('Error fetching buckets: ', error);
  }
 };

 const fetchAllFiles = async () => {
  const s3 = new S3({
   accessKeyId: ACCESSKEY,
   secretAccessKey: SECRETKEY,
   endpoint: ENDPOINT,
  });

  try {
   const response = await s3.listObjectsV2({ Bucket: BUCKET }).promise();
   setAllFiles(response.Contents);
  } catch (error) {
   console.error('Error fetching files: ', error);
  }
 };

 useEffect(() => {
  fetchBuckets();
  fetchAllFiles();
 }, [uploadLink]);

 const handleFileChange = (event) => {
  setFile(event.target.files[0]);
  setError(null);
  setUploadLink(null);
  setPermanentLink(null);
 };

 const handleUpload = async () => {
  try {
   if (!file) {
    setError('Please select a file');
    return;
   }

   const s3 = new S3({
    accessKeyId: ACCESSKEY,
    secretAccessKey: SECRETKEY,
    endpoint: ENDPOINT,
   });

   const params = {
    Bucket: BUCKET,
    Key: file.name,
    Body: file,
   };

   const response = await s3.upload(params).promise();
   const signedUrl = s3.getSignedUrl('getObject', {
    Bucket: BUCKET,
    Key: file.name,
    Expires: 3600,
   });

   setUploadLink(signedUrl);

   // Get permanent link
   const permanentSignedUrl = s3.getSignedUrl('getObject', {
    Bucket: BUCKET,
    Key: file.name,
    Expires: 31536000, // 1 year
   });
   setPermanentLink(permanentSignedUrl);

   // Update list of uploaded files
   setUploadedFiles((prevFiles) => [...prevFiles, response]);

   // Update list of all files
   fetchAllFiles();

   console.log('File uploaded successfully');
  } catch (error) {
   setError('Error uploading file: ' + error.message);
  }
 };

 const handleShowFiles = () => {
  console.log('List of uploaded files:', uploadedFiles);
 };

 const handleDeleteFile = async (file) => {
  try {
   const s3 = new S3({
    accessKeyId: ACCESSKEY,
    secretAccessKey: SECRETKEY,
    endpoint: ENDPOINT,
   });

   await s3.deleteObject({ Bucket: BUCKET, Key: file.Key }).promise();

   // Update the list of uploaded files
   setUploadedFiles((prevFiles) =>
    prevFiles.filter((uploadedFile) => uploadedFile.Key !== file.Key)
   );

   // Update list of all files
   fetchAllFiles();

   console.log('File deleted successfully');
  } catch (error) {
   console.error('Error deleting file: ', error);
  }
 };

 return (
  <div className="upload-container">
   <h1>Upload File to S3</h1>
   <input type="file" onChange={handleFileChange} />
   <button className="upload-button" onClick={handleUpload} disabled={!file}>
    Upload
   </button>
   {uploadLink && (
    <h3 className="success-message">
     File uploaded successfully. Temporary Link:{' '}
     <a href={uploadLink} target="_blank" rel="noopener noreferrer">
      Temporary Link
     </a>
    </h3>
   )}
   {permanentLink && (
    <h3 className="success-message">
     Permanent Link:{' '}
     <a href={permanentLink} target="_blank" rel="noopener noreferrer">
      Permanent Link
     </a>
    </h3>
   )}
   <button className="show-files-button" onClick={handleShowFiles}>
    Show Uploaded Files
   </button>
   {uploadedFiles.length > 0 && (
    <div>
     <h2>Uploaded Files:</h2>
     <ul>
      {uploadedFiles.map((uploadedFile) => {
       const s3 = new S3({
        accessKeyId: ACCESSKEY,
        secretAccessKey: SECRETKEY,
        endpoint: ENDPOINT,
       });

       return (
        <li key={uploadedFile.Key}>
         {uploadedFile.Key}{' '}
         <a
          href={s3.getSignedUrl('getObject', {
           Bucket: BUCKET,
           Key: uploadedFile.Key,
           Expires: 3600,
          })}
          download
         >
          Download
         </a>{' '}
         <button onClick={() => handleDeleteFile(uploadedFile)}>
          Delete
         </button>
        </li>
       );
      })}
     </ul>
    </div>
   )}
   {allFiles.length > 0 && (
    <div>
     <h2>All Files:</h2>
     <ul>
      {allFiles.map((file) => {
       const s3 = new S3({
        accessKeyId: ACCESSKEY,
        secretAccessKey: SECRETKEY,
        endpoint: ENDPOINT,
       });

       return (
        <li key={file.Key}>
         {file.Key}{' '}
         <a
          href={s3.getSignedUrl('getObject', {
           Bucket: BUCKET,
           Key: file.Key,
           Expires: 3600,
          })}
          download
         >
          Download
         </a>{' '}
         <button onClick={() => handleDeleteFile(file)}>
          Delete
         </button>
        </li>
       );
      })}
     </ul>
    </div>
   )}
   {error && <p className="error-message">{error}</p>}
   <div>
    <h2>Buckets:</h2>
    <ul>
     {buckets.map((bucket) => (
      <li key={bucket.Name}>{bucket.Name}</li>
     ))}
    </ul>
   </div>
  </div>
 );
};


export default Upload;

با استفاده از قطعه کد فوق، شما قادر خواهید بود که فایل‌های خود را درون باکت آپلود کنید، دانلود کنید، با استفاده از لینک‌های موقت و یا دائمی (در صورتی که سطح دسترسی باکت عمومی باشد)، فایل‌های خود را به اشتراک بگذارید و یا آن‌ها را حذف کنید.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مثال‌ها و مستندات این پکیج را مطالعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;