nodejs

پلتفرم NodeJS

(NodeJS Platform)

اتصال به ذخیره‌سازی ابری

بدون شک اتصال برنامه به یک ذخیره‌سازی ابری مطمئن برای نگهداری و ارائه فایل‌های استاتیک وب‌سایت یا داده‌های آپلود شده توسط کاربران، باعث اطمینان خاطر صاحبان کسب و کار و بهبود عملکرد برنامه‌ می‌شود.

فهرست عناوین:

نصب AWS SDK

از آنجا که ذخیره‌سازی ابری لیارا یک سرویس Object storage سازگار با پروتکل S3 است، شما می‌توانید با استفاده از AWS SDK‌، در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی این فضای ذخیره‌سازی را مدیریت کنید. حال برای اتصال به ذخیره‌سازی ابری در NodeJS باید با اجرای دستور زیر، پکیج aws-sdk را نصب کنید.

npm i aws-sdk

تنظیم کلیدها

در مرحله‌ی بعد، به‌منظور امنیت و کنترل راحت‌تر مقادیر باید مشخصات فضای ذخیره‌سازی ابری اعم از کلیدها و آدرس اتصال به این سرویس را در بخش متغیرهای برنامه تنظیم کنید.

LIARA_ENDPOINT=<Liara Bucket Endpoint>
LIARA_BUCKET_NAME=<Bucket Name>
LIARA_ACCESS_KEY=<Access Key>
LIARA_SECRET_KEY=<Secret Key>

آپلود فایل با AWS SDK

نمونه کد جهت آپلود فایل:

const params = {
 Body: '<Binary String>', 
 Bucket: process.env(LIARA_BUCKET_NAME), 
 Key: "objectkey"
};

// async/await
try {
 await client.putObject(params).promise();
} catch (error) {
 console.log(error);
}

// callback
client.putObject(params, (err, data) => {
 if (err) console.error(err, err.stack);
 else console.log(data);
});

دریافت فایل با AWS SDK

نمونه کد جهت دریافت فایل:

const params = {
 Bucket: process.env(LIARA_BUCKET_NAME),
 Key: "objectkey"
};

// async/await
try {
 const object = await client.getObject(params).promise();
 console.log(object)
} catch (error) {
 console.log(error);
}

// callback
client.getObject(params, (err, data) => {
 if (err) console.error(err, err.stack);
 else console.log(data);
});

دریافت لینک دانلود فایل توسط AWS SDK

نمونه کد جهت دریافت لینک دانلود فایل:

const params = {
 Bucket: process.env(LIARA_BUCKET_NAME),
 Key: "objectkey"
 Expires: 60, // expires in 60 seconds
};

// async/await
try {
 const object = await client.getSignedUrlPromise('getObject', params);
 console.log(object);
} catch (error) {
 console.log(error);
}

// callback
client.getSignedUrl('getObject', params, (err, data) => {
 if (err) console.error(err, err.stack);
 else console.log(data);
});

دریافت لیست فایل‌های آپلود شده توسط AWS SDK

نمونه کد جهت دریافت لیست فایل‌های آپلود شده:

const params = {
 Bucket: process.env(LIARA_BUCKET_NAME), 
};   

// async/await
try {
 const objects = await client.listObjectsV2(params).promise();
 console.log(objects);
} catch (error) {
 console.log(error);
}

// callback
client.listObjectsV2(params, (err, data) => {
 if (err) console.error(err, err.stack);
 else console.log(data);
});

حذف فایل توسط AWS SDK

نمونه کد جهت حذف فایل:

const params = {
 Bucket: process.env(LIARA_BUCKET_NAME),
 Key: 'objectKey',
};

// async/await
try {
 await client.deleteObject(params).promise();
} catch (error) {
 console.log(error);
}

// callback
client.deleteObject(params, (err, data) => {
 if (err) console.error(err, err.stack);
 else console.log(data);
});

دریافت لیست باکت ها توسط AWS SDK

نمونه کد برای دریافت لیست باکت‌های ایجاد شده:

const AWS = require('aws-sdk');

const config = {
  endpoint: process.env(LIARA_ENDPOINT),
  accessKeyId: process.env(LIARA_ACCESS_KEY),
  secretAccessKey: process.env(LIARA_SECRET_KEY),
  region: "default",
}

const client = new AWS.S3(config);

client.listBuckets(
  (err, data) => {
    if (err) console.error(err, err.stack);
    else console.log(data);
  }
);

آپلود فایل از طریق multer-s3

نمونه کد برای آپلود فایل از طریق multer-s3:

import AWS from 'aws-sdk';
import multer from 'multer';
import express from 'express';
import multerS3 from 'multer-s3';

const config = {
 endpoint: process.env(LIARA_ENDPOINT),
 accessKeyId: process.env(LIARA_ACCESS_KEY),
 secretAccessKey: process.env(LIARA_SECRET_KEY),
 region: "default",
};

const app = express();
const s3 = new AWS.S3(config);

const upload = multer({
 storage: multerS3({
  s3,
  bucket: process.env(LIARA_BUCKET_NAME),
  key: function (req, file, cb) {
   console.log(file);
   cb(null, file.originalname);
  },
 }),
});


// route
app.post('/upload', upload.single('objectKey'), function (req, res) {
 console.log(req.file);

 return res.send({
  status: 'success',
  message: 'file uploaded!',
  url: {
   size: req.file.size,
   url: req.file.location,
   name: req.file.key,
   type: req.file.mimetype,
  },
 });
});


app.listen(3000, function () {
 console.log('Example app listening on port 3000!');
});

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مثال‌ها و مستندات این پکیج را مطالعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;