ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

react

برنامه‌های ReactJS

(ReactJS Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

تنظیمات Nginx

استقرار برنامه‌های ReactJS، توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای برنامه‌های ReactJS، این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location / {
  index index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.html =404;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید:

location / {
  # ...
}
location /api {
  # ...
}
location /images {
  # ...
}