رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

تکمیل خودکار دستورات

$ liara autocomplete

با اجرای این دستور می‌توانید راهنمای فعال‌سازی تکمیل خودکار دستورات لیارا CLI را در سیستم‌عامل فعلی خود مشاهده کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;