استقرار پروژه‌های Static

منظور از پروژه‌های استاتیک، پروژه‌هایی هستند که اصطلاحا به پروژه‌های سمت کاربری یا همان Front End معروف‌اند. شما می‌توانید یک فایلindex.htmlوstyle.cssتا پروژه‌های پیچیده‌تری مانندReact و یاVueو حتیAngularرا روی سرورهای لیارا مستقر کنید.

شروع عملیات استقرار

در ابتدا مطمئن شوید که@liara/cliرا روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید. اطلاعات بیشتر
و حالا کافیست که پروژه‌ی‌تان راbuildبگیرید و در پوشه‌ی نهایی پروژه که حتما باید شامل یک فایلindex.htmlباشد، دستور زیر را وارد کنید:

liara deploy

لیارا به صورت خودکار، تشخیص خواهد داد که پروژه‌ی شما را باید به عنوان یک پروژه‌ی سمت کاربری اجرا کند و عملیات استقرار را آغاز خواهد کرد. اما اگر مشکلی در تشخیص وجود داشت، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

liara deploy --static

تنظیمات Nginx

استقرار پروژه‌های استاتیک، توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی پروژه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای پروژه‌های استاتیک، این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location / {
  index  index.html index.htm;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید:

location / {
  # ...
}

location /api {
  # ...
}

location /images {
  # ...
}