استقرار برنامه‌های Static

منظور از برنامه‌های استاتیک، برنامه‌هایی هستند که اصطلاحا به برنامه‌های سمت کاربری یا همان Front End معروف‌اند. شما می‌توانید یک فایلindex.htmlوstyle.cssتا برنامه‌های پیچیده‌تری مانندReact و یاVueو حتیAngularرا روی سرورهای لیارا مستقر کنید.

شروع عملیات استقرار

در ابتدا مطمئن شوید که@liara/cliرا روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید. اطلاعات بیشتر
و حالا کافیست که برنامه‌ی‌تان راbuildبگیرید و در پوشه‌ی نهایی برنامه که حتما باید شامل یک فایلindex.htmlباشد، دستور زیر را وارد کنید:

liara deploy

لیارا به صورت خودکار، تشخیص خواهد داد که برنامه‌ی شما را باید به عنوان یک برنامه‌ی سمت کاربری اجرا کند و عملیات استقرار را آغاز خواهد کرد. اما اگر مشکلی در تشخیص وجود داشت، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

liara deploy --static

تنظیمات Nginx

استقرار برنامه‌های استاتیک، توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای برنامه‌های استاتیک، این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location / {
  index  index.html index.htm;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید:

location / {
  # ...
}

location /api {
  # ...
}

location /images {
  # ...
}