eleventy

استقرار برنامه‌های Eleventy

(Eleventy Apps)

Eleventy یک SSG دیگر است که از Template engineهای مختلفی مانند Markdown ، Liquid ، Mustache ، EJS و Pug پشتیبانی می‌کند. برای استقرار خروجی نهایی ابزار Eleventy در لیارا تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:

build گرفتن از برنامه

$ npx @11ty/eleventy

با اجرای دستور فوق، فرایند build گرفتن از برنامه‌ی شما شروع خواهد شد و درنهایت تمام فایل‌های استاتیک در پوشه‌ی _site قرار داده می‌شوند.

دیپلوی برنامه در پلتفرم استاتیک

حال شما می‌توانید خروجی نهایی را مانند برنامه‌های Static در لیارا مستقر کنید.

$ cd _site
$ liara deploy --platform=static
;