flutter

استقرار برنامه‌های Flutter Web

(Flutter Web Apps)
در حال حاضر برنامه‌های Flutter Web به‌صورت مستقیم در لیارا پشتیبانی نمی‌شوند اما شما می‌توانید پروژه‌های توسعه داده شده با این فریم‌ورک را طبق دستورالعمل زیر در لیارا مستقر کنید.

برای این‌کار، ابتدا لازم است که از بخش برنامه‌ها یک برنامه Docker با نام و پلن دلخواه‌تان بسازید.

سپس یک فایل با نامDockerfileدر ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان بسازید و سپس قطعه‌کد زیر را در این فایل قرار دهید:

#Stage 1 - Install dependencies and build the app
FROM debian:latest

ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# Install flutter dependencies
RUN apt-get update && \
  apt-get install -y --no-install-recommends \
   curl \
   git \
   wget \
   unzip \
   ca-certificates \
   libgconf-2-4 \
   gdb \
   libstdc++6 \
   libglu1-mesa \
   fonts-droid-fallback \
   lib32stdc++6 \
   python3 \
  && \
  apt-get clean && \
  rm -rf /var/lib/apt/lists

# Clone the flutter repo
RUN git clone https://github.com/flutter/flutter.git /usr/local/flutter

# Set flutter path
# RUN /usr/local/flutter/bin/flutter doctor -v
ENV PATH="/usr/local/flutter/bin:/usr/local/flutter/bin/cache/dart-sdk/bin:${PATH}"

# Run flutter doctor
RUN flutter doctor -v
# Enable flutter web
RUN flutter channel stable && \
  flutter upgrade && \
  flutter config --enable-web

# Copy files to container and build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN flutter pub get && \
  flutter build web

# Stage 2 - Create the run-time image
FROM liararepo/static-platform:base
COPY --from=0 /app/build/web /usr/share/nginx/html

در نهایت، CMD و یا ترمینال را در پوشه‌ای که Dockerfileرا داخل آن قرار دادید باز کرده و سپس دستور زیر را برای استقرار و اجرای برنامه وارد کنید:

$ liara deploy --platform docker --port 80

راهنمای نصب Liara CLI

مقالات زیادی وجود دارند که نحوه‌ی Dockerize‌کردن برنامه‌های Flutter Web را توضیح داده‌اند که شما می‌توانید آن‌ها را جستجو و مطالعه کنید.Dockerfileای که ما در این صفحه قرار دادیم، صرفا یک نمونه است و شما می‌توانید آن را با توجه به نیاز خودتان ویرایش کنید.

توجه داشته باشید که
 • در صفحه‌ی لاگ‌ها امکان دنبال‌کردن زنده‌ی لاگ‌های‌تان را دارید.
;