ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

GatsbyJS

استقرار برنامه‌های GatsbyJS

(GatsbyJS Apps)

Gatsby یک فریم‌ورک SSG مبتنی بر GraphQL و React است که این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا وبسایت‌های خود را سریع‌تر، ایمن‌تر و قدرتمندتر از گذشته توسعه دهید. حال برای استقرار برنامه‌های GatsbyJS در لیارا تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:

build گرفتن از برنامه

$ npm run build

با اجرای دستور فوق، فرایند build گرفتن از برنامه‌ی شما شروع خواهد شد و درنهایت تمام فایل‌های استاتیک اعم از فایل‌های HTML/CSS/JS در پوشه‌ی public قرار داده می‌شوند.

دیپلوی برنامه در پلتفرم استاتیک

همان‌طور که گفته شد، Gatsby یک فریم‌ورک SSG (Static Site Generator) است بنابراین خروجی نهایی شامل فایل‌های استاتیک HTML، CSS و JavaScript خواهد بود که شما می‌توانید با اجرای دستورهای:

$ cd public
$ liara deploy --platform=static
برنامه‌ی خود را مانند برنامه‌های Static در لیارا مستقر کنید.