hugo

استقرار برنامه‌های Hugo

(Hugo Apps)

Hugo یکی از مشهورترین فریم‌ورک‌های SSG است که با زبان Go توسعه داده شده و سرعت بالا، سهولت استفاده و پیکربندی از ویژگی‌های کلیدی این فریم‌ورک محسوب می‌شود. حال برای استقرار برنامه‌های Hugo در لیارا تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:

build گرفتن از برنامه

$ hugo

با اجرای دستور فوق، فرایند build گرفتن از برنامه‌ی شما شروع خواهد شد و درنهایت تمام فایل‌های استاتیک اعم از فایل‌های HTML/CSS/JS در پوشه‌ی public قرار داده می‌شوند.

دیپلوی برنامه در پلتفرم استاتیک

حال شما می‌توانید خروجی نهایی را مانند برنامه‌های Static در لیارا مستقر کنید.

$ cd public
$ liara deploy --platform=static
;