jekyll

استقرار برنامه‌های Jekyll

(Jekyll Apps)

Jekyll یکی دیگر از SSGهای مشهور است که با زبان Ruby توسعه داده شده است. حال شما برای استقرار خروجی نهایی این ابزار در لیارا تنها کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

build گرفتن از برنامه

$ jekyll build

با اجرای دستور فوق، فرایند build گرفتن از برنامه‌ی شما شروع خواهد شد و درنهایت تمام فایل‌های استاتیک در پوشه‌ی _site قرار داده می‌شوند.

دیپلوی برنامه در پلتفرم استاتیک

حال شما می‌توانید خروجی نهایی را مانند برنامه‌های Static در لیارا مستقر کنید.

$ cd _site
$ liara deploy --platform=static
;