صفر تا صد استقرار برنامه‌های NodeJS در لیارا

(NodeJS Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به دیتابیس لیارا از Local

جلسه 2: اتصال به DNS و Email Server

جلسه 3: استقرار پروژه در لیارا

جلسه 4: استفاده از Diskها در پروژه

جلسه 5: استفاده از باکت لیارا به جای دیسک‌ها

جلسه 6: اتصال دامنه به برنامه در لیارا

جلسه 7: راه‌اندازی CI/CD در برنامه


پروژه و کدهای مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.
;