آموزش جامع استقرار


پلتفرم‌ها

دیتابیس‌ها

اضافه کردن دامنه

(اتصال دامنه)

سرویس DNS لیارا

سرویس DNS کلودفلر

سرویس DNS ابرآروان

اتصال دامنه به برنامه وردپرس

رابط کاربری لیارا

(Liara User Interface)

مدیریت حساب‌های کاربری در لیارا

آشنایی با تعرفه‌ها و پلن‌های لیارا

کاهش حجم دیسک‌ها

راه اندازی CI/CD

(Continuous Integration and Continuous Delivery)
github

راه اندازی CI/CD به وسیله GitHub

gitlab

راه اندازی CI/CD به وسیله GitLab

پلتفرم NodeJS

(NodeJS Platform)
nodejs

استقرار با Liara CLI

nodejs

استقرار با مرورگر

nodejs

اتصال به دیتابیس MongoDB

nodejs

استفاده از دیسک‌ها

nodejs

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

nodejs

ارسال ایمیل

nodejs

اتصال به دیتابیس MySQL/MariaDB

nodejs

اتصال به دیتابیس PostgreSQL

nodejs

اتصال به دیتابیس SQLite

فریم‌ورک NuxtJS

(NuxtJS Framework)
nuxt

استقرار با Liara CLI

nuxt

استقرار با مرورگر

next

استقرار با Liara CLI

next

استقرار با مرورگر

فریم‌ورک NestJS

(NestJS Framework)
nest

استقرار با Liara CLI

پلتفرم Laravel

(Laravel Platform)
laravel

استقرار با Liara CLI

laravel

استقرار با مرورگر

laravel

اتصال به دیتابیس MariaDB

laravel

استفاده از دیسک‌ها

laravel

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

laravel

ارسال ایمیل

laravel

اتصال به Soketi

laravel

فعال‌سازی SSR با استفاده از Inertia

پلتفرم PHP

(PHP Platform)
php

استقرار با Liara CLI

php

استقرار با مرورگر

php

اتصال به دیتابیس MariaDB

php

استفاده از دیسک‌ها

php

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

php

ارسال ایمیل

پلتفرم Django

(Django Platform)
django

استقرار با Liara CLI

django

استقرار با مرورگر

django

اتصال به دیتابیس SQLite

django

اتصال به دیتابیس PostgreSQL

django

استفاده از دیسک‌ها

django

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

django

ارسال ایمیل

پلتفرم Flask

(Flask Platform)
flask

استقرار با Liara CLI

flask

استقرار با مرورگر

flask

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

flask

ارسال ایمیل

flask

استفاده از دیسک‌ها

Prisma ORM

(Prisma ORM)
prisma

استقرار برنامه‌های Prisma در لیارا

پلتفرم Python

(Python Platform)
python

استقرار با Liara CLI

python

استقرار با مرورگر

پلتفرم Net.

(DotNetCore Platform)
dotnet

استقرار با Liara CLI

dotnet

استقرار با مرورگر

dotnet

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

dotnet

ارسال ایمیل

dotnet

استفاده از دیسک‌ها

dotnet

استقرار برنامه ASP EF .NET Core

پلتفرم React

(React Platform)
react

استقرار با Liara CLI

react

استقرار با مرورگر

پلتفرم Angular

(Angular Platform)
angularjs

استقرار با Liara CLI

angularjs

استقرار با مرورگر

پلتفرم Vue

(Vue Platform)
vue

استقرار با Liara CLI

vue

استقرار با مرورگر

پلتفرم Static

(Static Platform)
HTML5

استقرار با Liara CLI

HTML5

استقرار با مرورگر

پلتفرم Docker

(Docker Platform)
docker

استقرار با Liara CLI

docker

استقرار با مرورگر

docker

استقرار image از DockerHub

docker

استقرار Docker Compose

docker

تنظیم reverse proxy با استفاده از Nginx

وردپرس پلاس

(WordPress Plus)
wordpress

راه اندازی WordPress Plus

wordpress

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

wordpress

ارسال ایمیل

wordpress

نصب قالب با استفاده از duplicator

wordpress

انتقال از cPanel به لیارا

wordpress

اتصال دامنه به برنامه WordPress Plus

wordpress

نصب Varnish Cache بر روی WordPress

سیستم مدیریت محتوای Strapi

(Strapi CMS)
strapi

استقرار برنامه‌های Strapi در لیارا

strapi

اتصال برنامه Strapi به دیتابیس MongoDB

strapi

اتصال برنامه Strapi به فضای ذخیره‌سازی ابری لیارا

دیتابیس MySQL

(MySQL)
mysql

راه اندازی MySQL

mysql

اتصال به MySQL با PHPMyAdmin

mysql

اتصال به MySQL با DBeaver

mysql

اتصال به MySQL با MySQL Workbench

mysql

اتصال به MySQL با MySQL CLI

دیتابیس MariaDB

(MariaDB)
mariadb

راه اندازی MariaDB

mariadb

اتصال به MariaDB با PHPMyAdmin

mariadb

اتصال به MariaDB با DBeaver

mariadb

اتصال به MariaDB با MySQL CLI

دیتابیس PostgreSQL

(PostgreSQL)
postgres

راه اندازی Postgres

postgres

اتصال به Postgres با PGAdmin

postgres

اتصال به Postgres با DBeaver

postgres

اتصال به Postgres با PSQL

دیتابیس SQL Server

(Microsoft SQL Server)
mssql

راه اندازی SQL Server

mssql

اتصال به SQL Server با MS

mssql

اتصال به SQL Server با DBeaver

mssql

اتصال به SQL Server با Azure

دیتابیس MongoDB

(MongoDB)
mongodb

راه اندازی MongoDB

mongodb

MongoDB-CLI & MongoDB Compass

دیتابیس Redis

(Redis)
redis

راه اندازی Redis

redis

Redis-CLI & PHPRedisAdmin

دیتابیس Elastic

(Elastic)
elastic

راه اندازی Elastic

elastic

اتصال به Elastic با Python

برنامه‌های آماده

(one-click-apps)
chrome

اتصال به Headless Chrome با Puppeteer

chrome

اتصال به Headless Chrome با Pyppeteer

chrome

اتصال به Headless Chrome با Selenium

rocketchat

راه‌اندازی RocketChat

metabase

راه‌اندازی Metabase

mattermost

راه‌اندازی Mattermost

varnish

راه‌اندازی Varnish Cache

rabbitmq

راه اندازی RabbitMQ

streamlit

راه اندازی Streamlit

soketi

اتصال به Soketi در برنامه Laravel

Rclone

(rclone command-line program)

انتقال فایل‌ها از دیسک به باکت

انتقال فایل‌ها از یک باکت به باکت دیگر

انتقال باکت به باکت در دو اکانت مختلف

تهیه فایل پشتیبان از باکت

;