اضافه کردن دامنه

(اتصال دامنه)

سرویس DNS لیارا

سرویس DNS کلودفلر

سرویس DNS ابرآروان

پلتفرم NodeJS

(NodeJS Platform)
nodejs

استقرار با Liara CLI

nodejs

استقرار با Liara Desktop

nodejs

اتصال به دیتابیس MongoDB

nodejs

استفاده از دیسک‌ها

nodejs

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

nodejs

ارسال ایمیل

NuxtJS Framework

(NuxtJS)
nuxt

استقرار با Liara CLI

nuxt

استقرار با Liara Desktop

پلتفرم NextJS

(NextJS Platform)
next

استقرار با Liara CLI

next

استقرار با Liara Desktop

پلتفرم Laravel

(Laravel Platform)
laravel

استقرار با Liara CLI

laravel

استقرار با Liara Desktop

laravel

اتصال به دیتابیس MariaDB

laravel

استفاده از دیسک‌ها

laravel

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

laravel

ارسال ایمیل

پلتفرم PHP

(PHP Platform)
php

استقرار با Liara CLI

php

استقرار با Liara Desktop

php

اتصال به دیتابیس MariaDB

php

استفاده از دیسک‌ها

php

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

php

ارسال ایمیل

پلتفرم Django

(Django Platform)
django

استقرار با Liara CLI

django

استقرار با Liara Desktop

django

اتصال به دیتابیس SQLite

django

اتصال به دیتابیس PostgreSQL

django

استفاده از دیسک‌ها

django

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

django

ارسال ایمیل

پلتفرم Flask

(Flask Platform)
flask

استقرار با Liara CLI

flask

استقرار با Liara Desktop

flask

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

flask

ارسال ایمیل

پلتفرم Net.

(DotNetCore Platform)
netcore

استقرار با Liara CLI

netcore

استقرار با Liara Desktop

netcore

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

netcore

ارسال ایمیل

پلتفرم React

(React Platform)
react

استقرار با Liara CLI

react

استقرار با Liara Desktop

پلتفرم Angular

(Angular Platform)
angularjs

استقرار با Liara CLI

angularjs

استقرار با Liara Desktop

پلتفرم Vue

(Vue Platform)
vue

استقرار با Liara CLI

vue

استقرار با Liara Desktop

پلتفرم Static

(Static Platform)
HTML5

استقرار با Liara CLI

HTML5

استقرار با Liara Desktop

پلتفرم Docker

(Docker Platform)
docker

استقرار با Liara CLI

docker

استقرار با Liara Desktop

docker

استقرار image از DockerHub

docker

استقرار Docker Compose

وردپرس پلاس

(WordPress Plus)
wordpress

راه اندازی WordPress Plus

wordpress

اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری

wordpress

ارسال ایمیل

راه اندازی CI/CD

(Continuous Integration and Continuous Delivery)
github

راه اندازی CI/CD به وسیله GitHub

gitlab

راه اندازی CI/CD به وسیله GitLab

راه‌اندازی دیتابیس

(Databases)
mysql

راه‌اندازی MySQL

mariadb

راه‌اندازی MariaDB

postgres

راه‌اندازی Postgres

mssql

راه‌اندازی SQL Server

mongodb

راه‌اندازی MongoDB

redis

راه‌اندازی Redis

elastic

راه‌اندازی Elasticsearch

;