صفر تا صد استقرار برنامه‌های Django در لیارا

(Django Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به سرویس DNS و Email

جلسه 2: استقرار برنامه در لیارا

جلسه 3: فعال‌سازی حالت Live ایمیل

جلسه 4: اتصال دامنه به برنامه

جلسه 5: مدیریت دیسک‌ها با دسترسی FTP

جلسه 6: استفاده از باکت لیارا به جای دیسک‌ها

جلسه 7: راه‌اندازی CI/CD در برنامه


پروژه مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.
;