صفر تا صد استقرار برنامه‌های Laravel در لیارا

(Laravel Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به دیتابیس لیارا از Local

جلسه 2: بازیابی دیتابیس در لیارا

جلسه 3:اتصال به DNS و Email Server

جلسه 4: استقرار پروژه در لیارا

جلسه 5: استفاده از Diskها در پروژه

جلسه 6: استفاده از باکت لیارا به جای دیسک‌ها

جلسه 7: اتصال دامنه به برنامه در لیارا

جلسه 8: راه‌اندازی CI/CD در برنامه


پروژه مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل دسترسی می‌باشد.
;