صفر تا صد استقرار برنامه‌های Flask در لیارا

(flask Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به دیتابیس لیارا از local

جلسه 2: اتصال به سرویس DNS و ایمیل سرور

جلسه 3: بازیابی دیتابیس از فایل پشتیبان

جلسه 4: اتصال به فضای ذخیره‌سازی ابری لیار

جلسه 5: استقرار کامل برنامه در لیارا

جلسه 6: مدیریت دیسک‌ها با استفاده از FTP Access

جلسه 7: اتصال دامنه خریداری شده به برنامه

جلسه 8: راه‌اندازی CI/CD در برنامه


پروژه و کدهای مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.
;