صفر تا صد استقرار برنامه‌های PHP در لیارا

(PHP Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: راه‌اندازی دیتابیس در لیارا

جلسه 2: بازیابی دیتابیس حذف‌شده

جلسه 3: راه‌اندازی DNS و Email Server

جلسه 4: استقرار برنامه در لیارا

جلسه 5: رفع خطاهای اجرای برنامه

جلسه 6: منوهای برنامه در لیارا

جلسه 7: استفاده از دیسک‌ها در برنامه

جلسه 8: دسترسی به دیسک با FTP

جلسه 9: اتصال به Object Storage

جلسه 10: اتصال دامنه به برنامه

جلسه 11: راه‌اندازی CI/CD


پروژه و کدهای مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.
;