صفر تا صد استقرار برنامه‌های Net. در لیارا

(DotNet Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به سرویس DNS و Email

جلسه 2: اتصال به Object Storage

جلسه 3: استقرار کامل برنامه در لیارا

جلسه 4: بارگذاری متغیرهای محیطی در لیارا

جلسه 5: اتصال دامنه به برنامه در لیارا

جلسه 6: راه‌اندازی CI/CD در برنامه


پروژه و کدهای مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.
;