صفر تا صد استقرار برنامه‌های NextJS در لیارا

(NextJS Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به دیتابیس لیارا از Local

جلسه 2: اتصال به ایمیل‌سرور لیارا

جلسه 3: بازیابی دیتابیس MongoDB

جلسه 4: اتصال به Object Storage

جلسه 5: استقرار برنامه در لیارا

جلسه 6: اجرای موفق برنامه در لیارا

جلسه 7: قراردهی برنامه در حالت Production

جلسه 8: اتصال دامنه به برنامه

جلسه 9: راه‌اندازی CI/CD در برنامه

جلسه 10: توضیحات و نکات تکمیلی


پروژه مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل دسترسی می‌باشد.
;