ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

django

برنامه‌های Django

(Django Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

ایجاد CronJob

گاهی اوقات نیاز است کار خاصی در زمان خاصی و به صورت دوره‌ای انجام شود، مثلا تهیه‌ی فایل پشتیبان از پایگاه داده، ارسال ایمیل و خبرنامه و کارهایی نظیر این. برای تعریف کران‌جاب‌هایتان، می‌توانید فیلدی به نامcronرا به فایل liara.json برنامه‌ی‌تان اضافه کنید.

{
 "cron": [
  "* * * * * cd $ROOT && python3 manage.py remove-old-emails >> /dev/null 2>&1"
 ]
}

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فیلدcronیک آرایه است و این یعنی می‌توانید یک یا چند کران‌جاب تعریف کنید. در لینک زیر، می‌توانید مستندات مربوط به ساخت دستورات مدیریتی دلخواه مانندremove-old-emailsرا مطالعه کنید: مستندات ساخت دستورات دلخواه مدیریتی برای جنگو

بعد از تنظیم فایل liara.json، باید دستور liara deployرا اجرا کنید تا تغییرات‌تان روی سرور اعمال شود و جاب‌های‌تان اجرا شوند.

تنظیمات Nginx

استقرار برنامه‌های Django، توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای برنامه‌های Django، این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location /static {
 alias /usr/src/app/staticfiles;
}
location / {
 try_files $uri @django_app;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید. برای مثال، برای فعال‌کردن فشرده‌سازیgzipمی‌توانید به این صورت عمل کنید:

gzip       on;
gzip_disable   "msie6";
gzip_vary    on;
gzip_proxied   any;
gzip_comp_level 6;
gzip_types    text/plain text/css application/json application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/svg+xml;
location /static {
 alias /usr/src/app/staticfiles;
}
location / {
 try_files $uri @django_app;
}