ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

docker

برنامه‌های Docker

(Docker Apps)

توضیحات و نکات تکمیلی

محدودیت‌ها

 1. استفاده از VOLUMEدر Dockerfile: فایل‌سیستم لیارا ReadOnly است و شما نمی‌تونید از دستورVOLUMEدر Dockerfile استفاده کنید و به‌جای آن باید از قابلیت «دیسک‌ها» استفاده کنید. لازم است که این عبارت را قبل از استقرار حذف کنید. چنانچه از Image‌های DockerHub هم استفاده کنید، باید نظیر به‌نظیرVOLUMEهایی که در آن Image تعریف شده، دیسک بسازید و دیسک را در همان مسیر mount کنید.
  برای مثال، Dockerfile زیر را در نظر بگیرید:
  FROM ubuntu
  
  RUN echo hello
  
  VOLUME /path/to/data
  این فایل برای این‌که بتواند در لیارا مستقر شود، باید خطی که در آنVOLUMEتعریف شده، حذف شود.
 2. استفاده از EXPOSEدر Dockerfile: لیارا از این قسمت از Dockerfile شما صرف‌نظر می‌کند. شما باید حتما پورتی که مدنظرتان است را با پارامتر--portتنظیم کنید.
 3. تنها به‌پورت‌های HTTP می‌توانید از خارج از شبکه‌ی لیارا متصل شوید. برای مثال اگر یک سرویس مانند RabbitMQ را مستقر کنید، به‌این سرویس تنها در شبکه‌ی خصوصی لیارا دسترسی خواهید داشت.