ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

HTML5

برنامه‌های Static

(Static Apps)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

تنظیمات Nginx

استقرار برنامه‌های استاتیک، توسط وب‌سرورNginxانجام می‌گیرد. در شرایط مختلف، ممکن است که نیاز داشته باشید این وب‌سرور را مطابق با نیازهای‌تان تنظیم کنید. برای این کار، کافیست که در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان، فایلی با نامliara_nginx.confایجاد کنید. به‌صورت پیش‌فرض، برای برنامه‌های استاتیک، این فایل به شکل زیر تعریف شده‌است:

location / {
  index  index.html index.htm;
}

که شما می‌توانید آن را به شیوه‌ی خودتان گسترش دهید:

location / {
  # ...
}
location /api {
  # ...
}
location /images {
  # ...
}