رویدادها

(Events)

رویدادها، از وضعیت استقرار برنامه‌های ما خبر می‌دهند؛ در واقع رویدادها به ما می‌گویند که هم‌اکنون وضعیت نهایی برنامه‌ما چگونه است. شما می‌توانید وضعیت نهایی برنامه‌های خود را در قسمت رویدادهای آن برنامه، بررسی کنید:

لیست رویدادها

لیست رویدادها، بر اساس زمان آخرین تغییری که روی برنامه اعمال شده، مرتب شده‌اند.

;